digitale kaart friesland  
 
 
 

Buweklooster in beeld

 

Welkom in Buweklooster

 

BUWEKLOOSTER ook Bouweklooster Buveklooster of Buvoosklooster genoemd, voorm. kloost. van premonstreiternonnen, thans een gehucht. van eenige boerderijen

Dit klooster was in het jaar 1242 gesticht, door Buwe Harkema, een rijk edelman van Augustinusga, van wien het den naam van Buweklooster ontleend heeft, hoewel het ook wel St. Maria's graf genoemd werd. Deze Buwe had lang voorheen op zijn eigen landgoed, met oogluiking van den Bisschop van Munster, onder wiens bisdom destijds Augustinusga behoorde, eene kapel ter eere van den H. Nicolaas gesticht, en die genoegzaam begiftigd, om daarbij eenen Priester te onderhouden. Als hij naderhand zag, dat zijn broeder Gerke, van zijne goederen ter eere van den Almagtigen God, een Monnikenklooster gesticht had, beschouwde hij zulks als eene aanmaning om dit voorbeeld na te volgen. Na alzoo een bekwaam gebouw te hebben opgetrokken, heeft hij, met vergunning van den Abt van Mariëngaarde, eenige Nonnen uit het Premonstreiterklooster, Bethelem, derwaarts doen komen, en in zijn klooster geplaatst, wordende de eerste kerk van dit klooster in het jaar 1245 ingewijd. het is vermoedelijk in den tachtigjarigen oorlog verwoest.

Thans ziet men er tusschen breede grachten en hoogopgaande boomen, die hier welig op den hoogen zandgrond tieren, een paar aanzienlijke boerenplaatsen, kerkhof met klokkestoel, en een groote menigte puin.

Bron: www.tresoar.nl

 

 

Rohel 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal