Waterpoort Sneek  
   
 
 
Piaam in beeld
   
 

Welkom in Piaam

Dit dorp ligt op een steenworp afstand van Makkum. De kerk stamt uit de twaalfde eeuw.

Geschiedenis Piaam

PIAAM - In Piaam is in 1998 een schat van 36 goudguldens uit de vijftiende eeuw gevonden. De vondst werd gedaan tijdens graafwerk op een erf.

De 36 munten, waarvan de meeste niet zijn gedateerd, zijn geslagen tussen 1450 en 1510. Waarschijnlijk zijn ze gemaakt door muntmeesters in Brandenburg, Frankfort, Mainz, Bazel en Utrecht. Er is er één bij uit Vlaanderen. Op de geldstukken zijn diverse heiligen zoals Andreas, Johannes en Martinus afgebeeld.

De munten hebben waarschijnlijk in een linnen zakje gezeten, dat is vergaan. Ze werden op een kluitje bij elkaar gevonden. Het geld is naar alle waarschijnlijkheid eigendom geweest van een koopman, die het in de grond heeft gestopt. Dat gebeurde mogelijk uit angst voor beroving.

Dat was wel een reële vrees in die dagen vol oorlogshandelingen. Tot 1498 woedden in Westergo de oorlogen tussen Schieringers en Vetkopers. Onder de Saksische hertogen die in 1498 werden aangesteld als bestuurder over (Westerlauwers) Friesland bleef het ook nog geruime tijd onrustig. Na hun vertrek in 1515 braken opnieuw oorlogen uit, die tot 1523 zouden duren. Het zal duidelijk zijn dat de tijden in Friesland niet gunstig waren voor een opbloei van de handel.

Die koopman is niet de eerste de beste geweest. Het in de grond gestopte geld vertegenwoordigde een kapitaal in die dagen. Er is ook niets met zekerheid te zeggen over de plaats waar de koopman woonde. Zeker is alleen dat hij zijn bezit niet weer heeft opgegraven toen de onveiligheid verdween.

Guldens uit die tijd zijn altijd van goud. Munten die daar qua waarde onder zaten waren van zilver. Omdat guldens in later eeuwen ook van minder waardevol metaal werden geslagen, ging men bij de exemplaren van voor 1500 spreken van goudguldens. De eerste zilveren gulden is gemaakt in 1505.

Bron: www.piepstok.nl

Piaam en de tweede wereldoorlog:

Hier volgt het trieste relaas van een jonge engelsman, die net zo graag wilde leven als wij allen, voor een collega inviel op zijn eigen verjaardag, en jammerlijk omkwam boven het IJsselmeer op de terugweg naar zijn thuisbasis.

Op vrijdag 5 maart 1943 storte het vliegtuig , een Lancaster, komend van Essen neer. De gehele bemanning kwam om in het IJsselmeer. Hun lichamen werden later, verspreid langs de kust van het IJsselmeer gevonden.

Twee bemanningleden spoelden aan bij Hindelopen en werden daar begraven . In Workum werd er een begraven en eerst op 8 juni 1943 werd de schutter van dit vliegtuig in Makkum begraven. Zijn naam was Arthur Desmond Dinnis hij werd slechts 21 jaar.

In het proces verbaal van de Marechaussee Gewest Groningen Post Makkum Groep Wonseradeel staat:
Op maandag 7 juni werden zij opgebeld door de post Piaam dat er twee lijken waren ontdekt welke vermoedelijk tot de engelse luchtmacht behoorden Zij lagen ongeveer 500 meter in de zee ter hoogte van Gaast terwijl het andere lijk ter hoogte van het dorp Piaam daar ongeveer 1000 meter in zee lag. Daarna werd uitvoerig ingegaan op de toestand van de lichamen en de verwondingen eraan . Op 8 juni 1943 werden, door een duitse arts. de lichamen geschouwd. Daar werd het lichaam van Dinnis geindentificeerd aan de hand van zijn herkenningsteken en aan aan de hand van een strookje leer op zijn rechter borstzak en foto's uit zijn portefeuille. Nog dezelfde dag zijn bovengenoemde twee lichamen vrijgegeven en op de Algemene Begraafplaats te Makkum begraven

Bron: www.lions.nl afd Bolsward

Hier onder ziet u het dorpswapen van Piaam

IIn blauw zes zilveren eenden, met gouden snavels, geplaatst 3:2:1.

In Piaams wapen eenden als herinnering aan de eendenkooien bij dit dorp. De kooien hebben tegenwoordig grote betekenis voor ornithologen ter bestudering van de vogeltrek.

 

 


Allingawier

Arkum

Arum

Atzeburen

Baarderburen

Baburen

Breezanddijk

Burgwerd

Cornwerd

De Blokken

Dijksterburen

Doniaburen

Eemswoude

Engwier

Exmorra

Exmorrazijl

Gooium

Grauwe Kat

Harkezijl

Hartwerd

Hayum

Hemert

Hichtum

Idsegahuizum

Idserdaburen

It Fliet

Jonkershuizen

Jousterp

Kampen

Kimswerd

Kooihuizen

Kornwerderzand

Koudehuizum

Lollum

Longerhouw

Makkum

Oosthem

Pingjum

Rijtseterp

Scharneburen

Schettens

Schraard

Strand

Vierhuizen

Witmarsum

Wonneburen

Wons

Zurich