Wūnseradiel in beeld

 

Welkom in Wūnseradiel

Wûnseradiel is een Friese gemeente tussen Workum, Harlingen en Bolsward. De gemeente telt 11.896 inwoners (per 1 januari 2006, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 320,61 km².

Wûnseradiell is een echte plattelandsgemeente. Veel mensen werken in de agrarische sector, die grotendeels uit veeteelt bestaat.

In het noorden van Wonseradeel ligt de Waddenzee; aan de westkant het IJsselmeer.

Geschiedenis Wûnseradiel.

De Gemeente Wûnseradiel bestaat al lang. Al vanaf de 6e eeuw na Christus woonden er mensen op terpen oeverwallen. In de middeleeuwen is Friesland ingedeeld in kleinere gebieden, die grietenijen worden genoemd. Een grietenij is een schoutambacht met aan het hoofd een grietman. Elke grietenij is onderverdeeld in dorpen. Wûnseradiel vormde samen met Bolsward de grietenij ‘Wildinghe’, die in elk geval al bestaat in 1270. De lijst met Grietmannen begint voor Wûnseradiel in 1296 met Ado

Oorlog en onrust
Er wordt relematig oorlog gevoerd in de grietenij Wildinghe. In de 14e eeuw wordt er gevochten met Holland, en in de grietenij zelf voerden de Schieringers en Vetkopers voortdurend strijd met elkaar. Karel V, die in 1515 in Friesland aan de macht komt, wordt niet zomaar door de Friezen geaccepteerd. Onder leiding van Greate Pier komen zij in opstand. Ook op geestelijk gebied is het een onrustige tijd. Menno Simons, leider van het dopersdom, een verboden geestelijke stroming, wordt jarenlang vervolgd.

Het begin van de 20e eeuw
Neutraal Nederland merkt toch wel iets van de Eerste Wereldoorlog die in 1914 uitbreekt. Door de mobilisatie zijn veel mannen van huis. Voedsel is schaars; in deze tijd heeft Wûnseradiell een levensmiddelenbedrijf. Na de oorlog stijgt de werkloosheid. In Wûnseradiel worden direct na de oorlog een aantal tuinderijen gesticht, zoals de proeftuin in Arum. In 1918 wordt de Zuiderzeewet aangenomen. Door de bouw van de Afsluitdijk, die de Zuiderzee afsluit, moet het aantal overstromingen afnemen. Door de dijk en het droogvallen van de zandplaten krijgt Wûnseradiel er een groot stuk grond en twee dorpen bij: Breezanddijk en Kornwerderzand.

De Tweede Wereldoorlog (1940-1945)
In 1940 breekt De Tweede Wereldoorlog uit. Nederland houdt zich opnieuw neutraal, maar wordt dit keer toch aangevallen. In de Gemeente Wûnseradiel wordt op de Afsluitdijk fel gevochten, en in een aantal dorpen, zoals Pingjum, blijft bijna geen huis onbeschadigd.
Na de oorlog groeit het weidegebied en de industrie. Door automatisering zijn steeds minder mensen in de landbouw nodig, waardoor veel mensen uit de gemeente vertrekken. Makkum groeit uit tot het belangrijkste industriecentrum van Wûnseradiel met de scheeps- en huizenbouw. Het recreatiecentrum De Holle Poarte bij Makkum groeit.

Bron: gemeente Wûnseradiel.

Wapen van Wûnseradiel

"Van lazuur beladen met een hert in natuurlijke kleur op een groene grond. Het schild gedekt met een kroon van goud."

NB : de kroon heeft 3 bladeren en 2 parels.

Wapen van Wûnseradiel

Oorsprong/verklaring :
Volgens een legende zou het wapen een opgejaagd hert voorstellen dat in Wons werd gevangen.

Allingawier

Arkum

Arum

Atzeburen

Baarderburen

Baburen

Breezanddijk

Burgwerd

Cornwerd

De Blokken

Dijksterburen

Doniaburen

Eemswoude

Engwier

Exmorra

Exmorrazijl

Gooium

Grauwe Kat

Harkezijl

Hartwerd

Hayum

Hemert

Hichtum

Idsegahuizum

Idserdaburen

It Fliet

Jonkershuizen

Jousterp

Kampen

Kimswerd

Kooihuizen

Kornwerderzand

Koudehuizum

Lollum

Longerhouw

Makkum

Oosthem

Pingjum

Rijtseterp

Scharneburen

Schettens

Schraard

Strand

Vierhuizen

Witmarsum

Wonneburen

Wons

Zurich 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal